Algemene voorwaarden

Artikel 1: Inschrijving

 1. Elke inschrijving of aankoop product, dienst betekent dat de klant deze algemene voorwaarden aanvaardt. De voorwaarden kan U ook teruglezen op mijn website www.zijn.be
 2. De inschrijving/ bestelling per email of enig andere geschreven communicatievorm waaronder facebook, sms, whatsapp, telefoongesprek of een bericht naar de facebookpagina van ‘Veronique Wittezaele- Zijn, leef je Zijn’, geldt effectief als inschrijving/ bestelling en brengt altijd betalingsverplichtingen met zich mee.

Artikel 2: Betalingen

 1.  De factuur dient betaald te worden binnen de 7 kalenderdagen na factuurdatum. Betalingen na deze datum brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling intresten op gelijk aan 10%, alsmede een forfaitaire vergoeding van 10% op het factuurbedrag ( met een minimum van 50 EUR) als schadebedrag.
 2.  Indien het de klant is toegestaan om in termijnen te betalen, wordt bij het niet nakomen van de betalingstermijnen, het volledig bedrag onmiddellijk opeisbaar.
 3.  Bij betaling in termijnen, dient de factuur volledig te zijn voldaan voor aanvang van de begeleidingsessie/verdiepingstraject/workshop/vorming/event.
 4.  Ik draag zorg voor het milieu en daarom zal ik de factuur enkel per mail versturen.

Artikel 3: Stopzetting

 1. Indien de klant tijdens een begeleidingsessie/verdiepingstraject/voordracht/workshop/voordracht/vorming beslist om te stoppen, blijft het volledige bedrag van de begeleidingsessies/verdiepingstraject/voordracht/vorming/workshop/event verschuldigd.
 2. Het volledige bedrag is ook verschuldigd wanneer er toegestaan is om in termijnen te betalen.
 3. Dit geldt op alle begeleidingsessies/verdiepingstrajecten/vormingen/voordrachten/workshops/events die door ‘Veronique Wittezaele- Zijn, leef je Zijn- ‘ georganiseerd worden.

Artikel 4: Annulaties

 1. Wanneer de klant een persoonlijke begeleidingsessie minder dan 24 uur voor de aanvang ervan annuleert, dan wordt deze sessie volledig gefactureerd en dient deze te worden betaald.
 2. Bij een begeleidingsessie/verdiepingstraject/vorming/voordracht/event/onlinetraining heeft de klant de mogelijkheid om 7 kalenderdagen voor aanvang te annuleren. Bij minder dan 7 kalenderdagen, wordt er een factuur gemaakt voor 50% van het verschuldigde bedrag. Bij minder dan 48 uur wordt het volledige bedrag gefactureerd. In geval van laattijdige annulatie is er wel de mogelijjkheid om iemand anders in uw plaats te laten komen.
 3. Bij bestelling van producten worden deze producten verstuurd na betaling van de factuur en kunnen na verzending niet geannuleerd noch teruggestuurd worden.

Artikel 5 : Intellectueel eigendom / gebruik materialen.

 1. Op de teksten en materialen van mijn persoonlijke begeleidingsessies, verdiepingstrajecten,workshops, voordrachten/vormingen/ events en onlineprogramma’s bezit ik de intellectueel eigendomsrechten. Het is niet toegestaan deze te delen met derden, tenzij ik hiervoor schriftelijk toestemming heb gegeven. Het is ook niet toegestaan om de opgedane kennis commercieel te verkopen of op te nemen in een eigen programma, tenzij ik hier schriftelijk toestemming voor gegeven heb.

Artikel 6: Annulaties door Veronique Wittezaele- Zijn, leef je Zijn-

 1. Bij annulatie door Veronique Wittezaele- Zijn, leef je Zijn- , wordt het inschrijvingsgeld integraal op uw rekening teruggestort. Individuele begeleidingsessies kunnen wegens ziekte, familiale omstandigheden of overmacht verzet worden naar een andere data. Bij verdiepingtraject/workshop/vorming/voordracht/event kan een annulatie gebeuren wanneer er niet voldoende deelnemers aanwezig zijn of wegens ziekte/familliale omstandigheden/overmacht.

Artikel 7: Gezondheid

 1. Wanneer de klant onder medische begeleiding staat alsook het verplicht nemen van bepaalde medicatie, legt de klant de uitdrukkelijke toestemming van de huisarts voor om de begeleidingsessie/verdieping/workshops/voordracht/vorming te mogen volgen, indien dit niet nageleefd wordt ligt de verantwoordelijkheid geheel bij de klant.
 2. Klanten met een verslaving aan drugs, medicatie of alcohol verwijs ik door naar een therapeut/psycholoog/psychiater alsook mensen met een depressie. Indien de klant hier geen schriftelijke melding van voorlegt kan er geen sprake zijn van mogelijke aansprakelijkheid.
 3. Indien de klant hier nalatigheid in vertoont, kan er nadien ook geen beroep worden gedaan op een mogelijke aansprakelijkheid.
 4. Veronique Wittezaele – Zijn, leef je Zijn- heeft altijd de mogelijkheid om een klant de toegang tot een begeleidingsessie/verdieping/workshop/voordracht/vorming/event te weigeren.

Artikel 8: Beroepsaansprakelijkheid

 1. Veronique Wittezaele is verzekerd voor een beroepsaansprakelijkheid.

Artikel 9: Persoonlijke groei & welzijn

 1. De begeleidingsessies/verdieping/workshop/voordracht/vorming/event gegeven door Veronique Wittezaele –Zijn, leef je Zijn- zijn geen vervanging voor eventuele professionele therapeutische of medische hulp.
 2. Alle begeleidingsessies, verdiepingtraject/workshops/events en vormingen zijn bedoeld om de persoonlijke groei en welzijn van de klant te bevorderen. Begeleiding is niet bedoeld om therapie van welke aard dan ook te vervangen.

Artikel 10: Klachten

 1. Indien er klachten zijn over de dienstverlening van ‘Zijn, leef je Zijn’ dienen deze onmiddellijk gemeld te worden tijdens of vlak na een begeleidingsessie/verdiepingdagen/ vorming/voordracht/workshop/event aan Veronique Wittezaele persoonlijk.

Artikel 11: Diefstal-Schade

 1. De organisator is niet verantwoordelijk voor gebeurtelijke ongevallen, noch diefstal en of schade (materieel-moreel). De klant verklaart de organisator te ontheffen van elke aansprakelijkheid/vordering tot schadevergoeding (behoudens opzet of bedrog) naar aanleiding van de door haar/hem bijgewoonde begeleidingsessie/verdiepingsdagen/vorming/voordracht/workshop/event.

Artikel 12: Stopzetting Deelname

 1. Ingeval de klant de groep verstoort of het leerproces van anderen teveel afremt kan Veronique Wittezaele-Zijn, leef je Zijn- te allen tijde het initiatief nemen deze klant uit de voordracht/vorming/workshop/verdiepingtraject/begeleidingsessie/event te verwijderen in het belang van de kwaliteit van het leerproces en de veiligheid van de anderen. De niet opgenomen lesgelden worden dan voor 50% teruggestort en de verdere toegang stopt. De stopzetting wordt naar de klant in respect gecommuniceerd.

Artikel 13

 1. In geval van betwistingen zijn uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement van Limburg bevoegd, tenzij de wet anders voorschrijft. Enkel het Belgisch recht is van toepassing op de activiteiten van Veronique Wittezaele– Zijn, leef je Zijn.

Audio productie: Edwin Vermeulen BVGB vzw
Fotografie : Marleen Sahetapy


Webdesign by We Cre8 It